Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Farmacoloxía/750G02009
Dermatoloxía/750G02026

Materias que continúan o temario
Anatomía humana xeral/750G02001
Fisioloxía xeral/750G02003

Observacións