Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A21 A22 B3 C8 21 31.5 52.5
Prácticas de laboratorio A46 A54 B1 B19 C3 18 27 45
Seminario B9 B18 C1 7 10.5 17.5
Recensión bilbiográfica A58 C6 0 12 12
Proba mixta A21 A22 A37 B3 C1 2 20 22
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado