Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A20 A22 B1 B9 C7 14 25 39
Obradoiro A20 A22 B1 B3 B5 B7 B9 B11 B12 B14 B19 C3 C5 C7 17 25 42
Prácticas de laboratorio A20 A22 B5 B7 B14 B19 18 6 24
Traballos tutelados A20 A22 B5 B9 B11 C3 C5 C7 4 16 20
Proba obxectiva A20 A22 B3 B12 C1 2 20 22
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado