Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral B5 B6 B8 B9 B13 B19 C1 C2 C3 C6 20 27 47
Prácticas de laboratorio B5 B6 B8 B9 B19 C1 9 10 19
Seminario B1 12 15 27
Traballos tutelados B3 B5 B8 3 17 20
Proba obxectiva A33 B17 2 34 36
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado