Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A28 A44 18 10 28
Obradoiro A25 B11 B12 12 10 22
Prácticas de laboratorio B19 9 5 14
Traballos tutelados C3 C4 C5 3 22 25
Traballos tutelados B18 2 6 8
Proba mixta A25 A28 A44 2 50 52
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado