Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A8 B2 B3 B4 C1 C6 10 20 30
Sesión maxistral A1 A8 B1 B5 C3 C4 C5 C7 C8 42 22 64
Proba obxectiva A8 2.5 10 12.5
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado