Temas Subtemas
I. Principios xerais de Toxicoloxía 1. Conceptos básicos en Toxicoloxía.

2. Toxicocinética (procesos ADME).

3. Toxicodinamia (curvas dose-resposta, índices de toxicidade, factores que afectan á toxicidade).

II. Toxicoloxía xenética 4. Xenotoxicidade e relación con cancro.

5. Avaliación do risco xenético I: Análise da exposición a axentes xenotóxicos.

6. Avaliación do risco xenético II: Metodoloxías de avaliación da xenotoxicidade.

7. Avaliación do risco xenético III: Susceptibilidade individual.

III. Toxicoxenética reproductiva 8. Técnicas para estudar o dano cromosómico e do ADN en espermatozoides.