Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Proba mixta A12 A6 B5 B3 C1 2 0 2
Sesión maxistral A6 A8 A12 12 21 33
Prácticas a través de TIC B3 C2 C6 2 3 5
Traballos tutelados A12 B3 B5 B6 B9 C1 C2 0 18.5 18.5
Seminario B3 B5 B6 B9 C1 2 3 5
Prácticas de laboratorio A8 A12 B3 B6 C6 5 4.5 9.5
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado