Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Alumnado con dedicación a tempo parcial: na plataforma Moodle poránse á súa disposición os materiais utilizados nas sesións maxistrais, e calquera outro material que se considere que pode ser da súa utilidade. Os prazos de entrega dos traballos e cuestionarios serán os mesmos que os do alumnado a tempo completo, e estarán especificados na plataforma Moodle.

Os alumnos que non asistan ás prácticas, tanto de laboratorio como informáticas, deberar cubrir o cuestionario correspondente, e entregalo a través de Moodle antes do fin do prazo establecido.

Para levar a cabo os traballos tutelados realizaranse titorías nas que os profesores orientarán aos alumnos sobre e proporcionaranlles material bibliográfico orientativo.

A solicitude dos alumnos, realizáranse titorías para concretar os puntos a tratar en cada traballo, así como para resolver dúbidas e cuestións, ofrecer orientación e axudar no desenvolvemento tanto das competencias específicas da materia como nas competencias transversais e nucleares da titulación.