Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 A9 A11 10 20 30
Seminario B3 B9 C6 C8 C9 2 7 9
Prácticas de laboratorio B2 B1 C3 C9 9 22.5 31.5
 
Atención personalizada 4.5 0 4.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado