Materias que se recomenda ter cursado previamente
Técnicas Moleculares/610441002

Materias que se recomenda cursar simultaneamente
Dinámica e Estructura de Proteínas/610441011
Proteómica/610441013
Xenómica/610441014

Materias que continúan o temario
Traballo de Máster/610441022

Observacións