Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Identificar as aplicacións biotecnolóxicas dos microorganismos, plantas e animais e saber manipulalos de cara a súa utilidade no sector biotecnolóxico AM3
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM10
BM11
BM12
BM13
BM15
Utiliza-las bases de datos biolóxicas para a obtención, análise e interpretación da información AM7
BM1
BM2
BM3
BM4
BM5
BM11
BM12
BM13
BM15