Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A3 11 5.5 16.5
Prácticas a través de TIC A7 B3 B5 B12 11 16.5 27.5
Foro virtual B10 B11 B15 0 1 1
Resumo A3 A7 B2 B3 B4 B5 B10 B11 B12 B13 B15 0 14 14
Proba obxectiva A3 A7 B1 B5 B13 2 12 14
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado