Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clases de presentación de contidos, de exercicios e de discusión
Prácticas a través de TIC Exercicios no ordenador
Foro virtual Discusión online
Resumo Informe/memoria razoada sobre os exercicios prácticos realizados no ordenador durante a clase (a entregar nas 24 horas seguintes á clase). A extensión será dun máximo de 10 páxinas sobre as actividades prácticas realizadas en cada unha das sesións (incluiránse capturas de pantalla e texto explicativo).
Proba obxectiva Exame sobre contidos teóricos ou prácticos