Metodoloxías
Sesión maxistral
Prácticas a través de TIC
Foro virtual
Proba obxectiva
Resumo
Descrición
Responderase as cuestións particulares de cada alumno mediante titorías online mediante Teams
Para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, o profesor adoptará as medidas que considere oportunas para non perxudicar a súa calificación