Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais B1 1 0 1
Sesión maxistral A21 A24 B15 11 11 22
Estudo de casos A21 A24 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 2 28 30
Estudo de casos A21 B1 B2 B3 B4 B5 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 9.5 9.5 19
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado