Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C3 C1 C9 C11 20 40 60
Prácticas de laboratorio A5 A22 B1 B2 B5 B6 B7 C3 C1 C4 C6 10 14.9 24.9
Traballos tutelados A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C3 C1 C4 C5 C6 C9 2 8 10
Proba obxectiva A1 A2 A3 A5 A22 B1 B2 B3 B4 B6 C3 C1 C4 C5 2 8 10
Presentación oral B4 B5 C4 C5 C6 C9 C11 1 4 5
Aprendizaxe colaborativa B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C3 C1 9.5 26.6 36.1
Actividades iniciais A1 A2 A3 C9 C11 0.5 0.5 1
 
Atención personalizada 3 0 3
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado