Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A4 A6 A7 A8 A9 A11 A20 A22 B1 B5 C10 10 20 30
Estudo de casos A3 B2 B3 B4 B6 B7 C2 C3 C4 C5 C9 C11 4 6 10
Prácticas de laboratorio B2 B4 B6 C1 C4 C5 15 18.75 33.75
Proba obxectiva A4 A6 A7 A8 A9 A11 A20 A22 B2 B3 B4 B6 1 0 1
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado