Temas Subtemas
Bioinorgánica Aspectos xerais en química bioinorgánica.
Elementos dos grupos principais esenciais en sistemas biolóxicos.
Sistemas bioinorgánicos implicados en reaccións de: i) hidrólise, ii) transferencia de grupos, iii) oxidación - redución.
Transporte e almacenaxe de diosíxeno.
Fixación de nitróxeno.
Transporte e almacenaxe de ións metálicos.
Toxicidade de elementos e sistemas inorgánicos.
Química bioinorgánica: medicina e farmacolóxica.
Biomateriais Biocerámicas.
Biomateriais poliméricos.
Biomateriais metálicos.
Biomateriais "composites".
Principais aplicacións dos biomateriais.
Biocompatibilidade