Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta Exame ou proba obxectiva.
0
Traballos tutelados Resolución e/ou presentación dos traballos tutelados.
0
 
Observacións avaliación
Na avaliación final, o porcentaxe de cada parte avaliable ("Traballos tutelados" e "Proba mixta") non será superior ó 60%, nen inferior ó 40%, sumando o 100% da nota ambas partes.
No caso de que o profesorado o estime oportuno, poderase restrinxir a avaliación á realización de traballos tutelados.