Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Adquirir conocimientos sobre monitorización ambiental e química de procesos, conecer as técnicas instrumentais e a automatización implicada na análise ambiental, e interpretar datos ambientais AM13
AM19
AM22
BM2
BM3
BM4
BM6
CM9
Realizar de forma autónoma un traballo de búsqueda de información relativa a datos ambientais AM1
BM2
BM3
BM4
BM6
CM1
CM2
CM6