Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Traballos tutelados A1 A13 A19 B2 0 10 10
Saídas de campo A1 A22 B6 B3 C2 9 4.5 13.5
Proba mixta A1 A22 2 0 2
Seminario B4 C1 C6 C9 5 15 20
Sesión maxistral A1 A22 C2 C9 7 21 28
 
Atención personalizada 1.5 0 1.5
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado