Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Seminario A2 A8 A9 B1 B5 B7 B8 B9 B11 B12 C2 C4 12 12 24
Traballos tutelados A2 B2 B5 B6 B7 B9 B10 C1 C3 C4 C5 12 15 27
Sesión maxistral A2 A8 A9 B1 B4 B8 B9 B10 C5 12 12 24
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado