Metodoloxías Descrición
Seminario Resolución de problemas
Traballos tutelados Plantexamento de casos prácticos
Sesión maxistral Exposición de contidos