Metodoloxías
Sesión maxistral
Seminario
Traballos tutelados
Descrición
Tutorías programadas polo profesor e coordinadas polo Centro. Estarán orientadas á resolución de dúbidas sobre os contidos da asignatura e a preparación dos problemas,