Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario

Observacións
Para superar a materia é obligatorio asistir ás actividades programadas e outras actividades formativas, e realizar os informes pertinentes sobre ditas actividades.