Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral desenvolvemento de conceptos e resolución de problemas

Plan de continxencia (por mor do Covid19):
*Metodoloxías docentes que se modifican.
Sesión maxistral: substitúese a presencialidade por material (PDF, vídeos explicativos) dispoñibles en moodle.udc.es. e videoconferencias grupais en Teams
Solución de problemas Cuestionarios, boletíns e exames doutros cursos que periodicamente se poñerán a disposición de estudantes sobre diferentes contidos e que os estudantes terán que resolver.

Plan de continxencia (por mor do Covid19).
*Metodoloxías docentes que se modifican.
Solución de problemas: Computa na avaliación. Substitúese a presencialidade por material (PDF, vídeos explicativos) dispoñibles en moodle.udc.es e videoconferencias grupais en Teams
Traballos tutelados Traballando sobre temas propostos polo profesor, presentarase un resumo teórico xunto cun boletín de problemas resoltos sobre o tema correspondente

Plan de continxencia (por mor do Covid19):
*Metodoloxías docentes que se manteñen
Traballos tutelados

Proba de resposta múltiple Proba de resposta múltiple

Plan de continxencia (por mor do Covid19):
*Metodoloxías docentes que se modifican
Proba de resposta múltiple : Computa na avaliación. Levaranse a cabo as seguintes modificacións:
(a) A proba relativa á parte práctica de Estatística substitúese por un traballo práctico a realizar en grupos de dous alumnos.
(b) As probas relativas á parte práctica de Matemáticas faranse mediante probas online en moodle.udc.es
(c) As probas relativas á parte teórica da asignatura faranse mediante probas online en moodle.udc.es