Vista para imprimir Exportar a pdf
Datos Identificativos 2020/21
Asignatura (*) Química Analítica 2 Código 610G01012
Titulación
Grao en Química
Descriptores Ciclo Período Curso Tipo Créditos
Grao 2º cuadrimestre
Segundo Obrigatoria 6
Idioma
Castelán
Modalidade docente Presencial
Prerrequisitos
Departamento Química
Coordinación
Turnes Carou, Maria Isabel
Correo electrónico
isabel.turnes@udc.es
Profesorado
Moreda Piñeiro, Jorge
Turnes Carou, Maria Isabel
Correo electrónico
jorge.moreda@udc.es
isabel.turnes@udc.es
Web
Descrición xeral Esta asignatura afonda nos fundamentos da Química Analítica do primeiro cuatrimestre. Baséase na toma de mostra e a sua preparación para a análise, abrange tamen as técnicas de separación e introduce o alumno na Análise Instrumental. Por isto pódese considerar que ten un papel básico no conxunto do grao.
Plan de continxencia 1. Modificacións nos contidos Non se contemplan modificacións nos contidos da asignatura 2. Metodoloxías *Metodoloxías docentes que se manteñen Mantéñense todas as metodoloxías docentes *Metodoloxías docentes que se modifican A metodología docente non se modifica como tal, se non que se farán os cambios axeitados para a sua adaptación a modalidade de docencia híbrida ou non presencial (segundo as circunstancias sanitarias) empregándose as plataformas Moodle e Teams. Docencia en Sesión Maxistral: manterase o horario oficial e impartirase a través de Teams. Tamén se lle facilitará o alumno a través de Moodle, os videos (en Stream) das presentacions de cada sesión grabadas co audio cas explicacións do profesor. Docencia en Sesións de Seminario: manterase o cronograma oficial desta materia. Daráselle previamente o alumno a través del Moodle os boletins correspondentes a cada sesión. Nas datas previstas faranse sesións on-line no sistema Microsoft Teams Docencia Práctica: As sesiones de prácticas serán adaptadas a actividades adecuadas que se levarán a cabo de modo virtual a través de la plataforma Teams. Seguirase o cronograma de coordinación de prácticas do curso. Proba mixta: Será realizada on line a través de la plataforma Moodle. 3. Mecanismos de atención personalizada ao alumnado O seguimento personalizado realizarase a través do correo electrónico, a plataforma Moodle ou a ferramenta TEAMS, a demanda do alumnado e, na medida do posible, no horario establecido para as tutorías. Para os estudantes con dedicación a tempo parcial ou modalidades específicas de aprendizaxe ou apoio á diversidade, facilitarase a atención personalizada dentro da flexibilidade permitida polos horarios de coordinación e os recursos materiais e humanos. 4. Modificacións na avaliación Non se farán cambios na avaliación. *Observacións de avaliación: Mantéñense todas as observacións incluídas na guía docente. 5. Modificacións da bibliografía ou webgrafía Non se contemplan modificacións na bibliografía no Plan de continxencia. Todos os materiais necesarios encontraranse dispoñibles en Moodle ou mediante acceso aos recursos electrónicos dispoñibles na Biblioteca do Centro
(*)A Guía docente é o documento onde se visualiza a proposta académica da UDC. Este documento é público e non se pode modificar, salvo casos excepcionais baixo a revisión do órgano competente dacordo coa normativa vixente que establece o proceso de elaboración de guías