Materias que se recomenda ter cursado previamente
Matemáticas 1/610G01001
Matemáticas 2/610G01002
Física 1/610G01003
Física 2/610G01004
Química Xeral 1/610G01007
Química Xeral 2/610G01008

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Química Física 2/610G01017

Observacións