Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e racionalizar o comportamento químico dos elementos e dos seus principais compostos derivados, así como as súas propiedades individuais e posibilidades de combinación, de acordo con modelos e teorías axeitadas, relacionándoo coa súa situación na táboa periódica. A1
A2
A3
A4
A5
A6
A12
A14
A16
A21
B1
B3
B4
C1
Coñecer o material e as técnicas habituais no laboratorio de síntese de Química Inorgánica e desenvolver a destreza axeitada para a súa utilización. A17
A18
A20
A21
A22
A23
A26
B1
B2
B3
B4
C1
Relacionar de xeito crítico os coñecementos teóricos adquiridos cos feitos experimentais observados. A14
A20
B1
B3
B4
C1
Coñecer os medios bibliográficos empregados na Química Inorgánica. A16
B1
B3
B4
C1