Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais B1 2 0 2
Sesión maxistral A1 A2 A3 A4 A5 A6 A12 A14 A21 B2 C1 22 44 66
Solución de problemas A1 A2 A3 A4 A5 A6 A12 A14 A21 B2 B4 C1 8 20 28
Traballos tutelados A14 A16 A21 B1 B2 B3 B4 C1 1 15 16
Prácticas de laboratorio A14 A17 A18 A20 A21 A22 A23 A26 B1 B2 B3 B4 C1 18 0 18
Proba obxectiva A1 A2 A3 A4 A5 A6 A12 A14 A21 B2 B3 C1 1 0 1
Proba de resposta múltiple A1 A2 A3 A4 A5 A6 A12 A14 A21 B2 B3 C1 0 1 1
Análise de fontes documentais A1 A2 A3 A4 A5 A6 A12 A14 A21 B2 B3 C1 0 5 5
Proba mixta A1 A2 A3 A4 A5 A6 A12 A14 A21 B2 B3 C1 4 8 12
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado