Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A6 A9 A15 A20 A21 A24 B1 B2 B3 B7 C7 C8 10 30 40
Prácticas de laboratorio A1 A3 A4 A6 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A22 A23 A26 B1 B3 B4 B5 B7 C1 C2 34 0 34
Seminario A1 A9 A12 A14 A15 A16 A20 A21 A24 B1 B2 B3 B4 B5 B7 C1 C2 4 20 24
Traballos tutelados A1 A3 A4 A6 A9 A14 A15 A16 A20 A21 A22 A24 B3 B4 B7 C1 C2 2 28 30
Presentación oral A1 A14 A16 A24 B3 B4 B7 C1 C2 2 8 10
Proba mixta A1 A6 A9 A14 A20 A21 A24 B2 B3 C1 C2 2 0 2
Resumo A1 A20 A24 B4 0 10 10
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado