Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comprender e coñecer os conceptos, principios e teorías relacionadas coa Química Orgánica. A1
A4
A6
A9
A10
A14
A15
A21
B2
B3
B4
C1
Utilizar a terminoloxía en Química Orgánica incluíndo nomenclatura, convenios e unidades. A1
A6
A9
A14
B2
B3
C1
C3
Coñecer as características e propiedades dos compostos orgánicos. A1
A9
A14
A21
B2
B3
Adquirir a capacidade para a resolución de problemas estruturais e sintéticos en Química Orgánica mediante a análise dos grupos funcionais presentes e a aplicación dos coñecementos adquiridos sobre as propiedades e a reactividade destes. A1
A4
A9
A14
A15
A21
B2
B3
B4
C3
Coñecer os tipos principais de reaccións orgánicas, os seus mecanismos e as suas principais características e implicacións estereoquímicas. A1
A4
A6
A9
A10
A21
B2
B3
B4
C1
C3
Adquirir a capacidade para manexar bibliografía, así como para a busca de información específica en Química Orgánica. A6
A9
A14
B3
B4
C1
C3