Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A4 A6 A9 A10 20 30 50
Seminario A1 A4 A6 A9 A10 10 25 35
Obradoiro A1 A4 A6 A9 A10 B2 B4 C1 10 30 40
Prácticas a través de TIC A6 A9 A21 B2 B4 C3 10 10 20
Proba mixta A1 A4 A6 A9 A10 A14 A15 A21 B2 B3 C1 4 0 4
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado