Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral O profesor exporá os contidos fundamentais de la materia que se facilitarán previamente aos alumnos para preparalos por conta propia antes do desenvolvemento da clase. Coa axuda destes materiais e outros recursos bibliográficos, os alumnos deben preparar as clases antes da súa impartición. Alentarase a participación dos alumnos, coa intención de que se fagan preguntas durante a lección (ou antes ou despois a través do correo electrónico).
Seminario Sesións dedicadas á resolución de problemas e cuestións coa participación activa do alumno. Os boletíns de problemas que se resolverán estarán dispoñibles na plataforma Moodle antes do desenvolvemento dos seminarios. Os estudantes deben traballar sobre os problemas dos boletíns antes do desenvolvemento dos seminarios.
Obradoiro Os talleres son sesións de traballo organizadas en pequenos grupos. O profesor asignará aos alumnos a preparación dalgúns problemas, que poden requirir a integración de contidos de diferentes temas. Os alumnos deben preparar e entregar solucións para os problemas que se encomendan antes do desenvolvemento dos talleres. Durante as sesións de taller os alumnos presentarán os problemas e responderán ás preguntas que xurdan.
Prácticas a través de TIC As prácticas centraranse fundamentalmente en dous aspectos: (1) a representación bi e/ou tridimensional de compostos orgánicos mediante o uso de ferramentas informáticas, dirixidas á análise e resolución de problemas de estereoquímica; (2) a determinación estrutural de compostos orgánicos baseados en RMN de protón co apoio de programas de simulación espectral.
Proba mixta Está previsto un exame final para a avaliación obxectiva do grao de asimilación e capacidade para aplicar o contido da materia polo alumno. A proba obxectiva incluirá cuestións e problemas análogos aos resoltos nas sesións de seminario e taller durante o curso, relacionados coa nomenclatura, estrutura, determinación estrutural, reactividade e síntese de compostos orgánicos.