Temas Subtemas
I. Bloque introductorio • Introdución á Ciencia de Materiais
• Criterios de clasificación de materiais
• Criterios de selección de materiais
• Estrutura, microestrutura e diagramas de fase
II. Grandes familias de materiais • Metais y aliaxes (aceiros, fundicións e aliaxes non férreas)
• Materiais cerámicos (arxilas, refractarios, abrasivos, cementos, vidros, cerámicas avanzadas)
• Polímeros (termoplásticos, termoestables, elastómeros)
• Materiais compostos
• Principais técnicas de sínteses e procesado dos distintos tipos de materiais
III: Propiedades dos materiais •Propiedades mecánicas
•Propiedades magnéticas:
- dia- e para-magnetismo
- ferro-, ferri-, e antiferro-magnetismo
- principais aplicacións (motores, gravación magnética)
•Propiedades eléctricas:
- condutores electrónicos
- semicondutores (transistores, celulas fotovoltaicas, LEDs)
- supercondutores
- illantes (dieléctricos, ferroeléctricos, piezoeléctricos, piroeléctricos, dispositivos)
•Introdución a propiedades ópticas e ás súas aplicacións
IV: Novas tendencias en Ciencia de Materiais e exemplos de selección de materiais • Biomateriais, nanomateriais, etc.
• Exemplos de selección de materiais
V: Laboratorio de Ciencia de Materiais • Síntese e procesado
• Caracterización e estudo de propiedades de materiais