Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A15 A16 A21 A23 A25 B3 B5 C2 7 14 21
Prácticas a través de TIC A15 A16 A20 B2 B3 B4 C2 C3 C6 2.5 10 12.5
Prácticas de laboratorio A15 A16 A19 A20 A22 A23 B2 B3 B5 B7 C3 C6 C8 22 44 66
Proba mixta A15 A20 A21 A22 A25 B2 B3 C3 C6 2 10 12
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado