Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Clases maxistrais onde se desenvolven os contidos teóricos fundamentais e aspectos principais do manexo do programa Labview
Prácticas a través de TIC Resolveránse exercicios sinxelos por email e/ou moodle, co obxeto de familiarizarse co uso do programa e/ou exemplificar procesos lóxicos de programación.
Prácticas de laboratorio Prácticas de laboratorio onde se aplicarán os coñecementos adquiridos para a resolución de situacións típicas con equipamentos científicos
Proba mixta Proba final de avaliación dos coñecementos adquiridos na materia, teóricos e experimentais