Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Prácticas a través de TIC
Descrición
Nas prácticas a través de TIC os alumnos deberán levar a cabo exercicios propostos onde se verificarán o correcto entendemento dos fundamentos básicos da materia, e seranlles clarificadas aquelas dúbidas que non teñan sido capaces de solventar. Todo o proceso levaráse a cabo online.

No laboratorio poñeránse en práctica os coñecementos previos mediante o diseño dunha aplicación de control de equipamento de laboratorio, dirixido paso a paso polo profesor. Estas prácticas son presenciais, por mor do uso de equipo de análisis específicos (ver plan de continxencias para excepcións).