Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A7 A10 A13 A14 A19 A21 A25 A28 C2 C8 14 28 42
Solución de problemas A7 A11 A13 A14 A15 A16 A20 A21 A25 B1 B3 B4 B5 C2 10 25 35
Traballos tutelados A14 A16 A20 A21 A22 A24 B6 C2 C5 C8 2 20 22
Presentación oral A14 A16 A24 B7 2 6 8
Proba mixta A13 A14 A16 A24 B2 B3 B7 C6 2 4 6
 
Atención personalizada 0 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado