Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais B1 B7 1 0 1
Investigación (Proxecto de investigación) A1 A14 A16 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C2 C4 C5 C6 C7 C8 280 28 308
Eventos científicos e/ou divulgativos B1 C4 C5 C6 C8 2 0 2
Traballos tutelados A1 A14 A16 A24 B2 B3 C1 C2 C3 C6 C8 1 32 33
Presentación oral A24 B7 C1 C3 1 20 21
 
Atención personalizada 10 0 10
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado