Metodoloxías
Discusión dirixida
Aprendizaxe colaborativa
Sesión maxistral
Solución de problemas
Prácticas a través de TIC
Descrición
Cada estudante haberá de asistir obrigatoriamente a 1 hora de titoría, co obxecto de detectar posibles disfuncións do programa formativo e de deseñar as accións correctoras que se estimen oportunas.