Temas Subtemas
Tema 0: Conxuntos de números Números Reais.
Números complexos.
Tema 1: Cálculo diferencial dunha variable Funcións derivables. Regla da cadea.
Crecimento e decrecemento. Extremos relativos.
Concavidad e convexidade. Puntos de inflexión.
Representación gráfica de funciones.
Método de Newton
Polinomio de Taylor.
Aplicacións.
Tema 2: Cálculo integral nunha variable Integral definida.
Teorema fundamental do Cálculo.
Regras de integración.
Cálculo de áreas planas e volumes.
Integración numérica: método de Trapecio.
Integrais impropias.
Aplicacións.
Tema 3: Sucesións e series Sucesións numéricas
Series numéricas
Sucesións funcionais.
Series funcionais
Series de Taylor
Series de Fourier
Aplicacións.
Tema 4: Espacios vectoriales. Álxebra Lineal Álxebra matricial.
Resolución de sistemas de ecuacións lineais.
Método de Gauss.
Espacios vectoriaies.
Diagonalización. Autovalores e autovectores.
Aplicacións.