Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Exposición de los contidos especificados no programa da materia, para elo emplearánse medios audiovisuales ou pizarra.
Prácticas a través de TIC Prácticas interactivas nas que se resolverán problemas de relevancia no ámbito das Ciencias e da Enxeñería, para elo utilizarase o lenguaxe de programación Python,
Proba mixta Desenvolvemento de cuestións e problemas da materia.
Solución de problemas Sesións onde se presentarán problemas de relevancia no ámbito das Ciencias e da Enxeñería, que se resolverán tanto analítica como numéricamente: O alumno deberá ser capaz de alcanzar a solución de cualquier problema mediante lápiz y papel ou alternativamente empregando ferramientas informáticas, e comparar os resultados.