Materias que se recomenda ter cursado previamente

Materias que se recomenda cursar simultaneamente

Materias que continúan o temario
Ampliación de Cálculo/610G04009

Observacións
  • É conveniente ter coñecementos de matemáticas de 2º de bacherelato.

  • Estudio diario dos contidos tratados na aula, complementándoos coa bibliografía recomendada.