Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 B1 B2 B6 B8 B9 C1 C3 C6 28 56 84
Seminario A1 A2 A3 A7 B1 B2 B3 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C6 8 24 32
Prácticas de laboratorio A1 A2 A3 A7 A8 B1 B2 B3 B6 B7 B8 B9 C1 C3 C6 15 15 30
Proba obxectiva A1 A2 A3 A7 B1 B2 B3 B7 C1 1 0 1
Proba mixta A1 A2 A3 A7 B1 B2 B3 B7 B8 C1 2 0 2
 
Atención personalizada 1 0 1
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado