Metodoloxías
Sesión maxistral
Seminario
Prácticas de laboratorio
Descrición
Cando o profesorado o considere necesario, poderá convocar aos alumnos a tutorías individualizadas para orientalos en relación ao seu desenvolvemento na materia, estableciendo o horario de acordo con eles.
Tamén o alumnado pode pedir tutorías co profesorado, quen resolverá as dúbidas plantexadas e os orientará no estudo da materia.