Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Presentación oral A5 B2 B3 B5 B9 B11 C3 C4 20 16 36
Estudo de casos A1 A2 A3 B1 B4 B12 B13 B15 C7 0 25 25
Solución de problemas B6 B7 B8 B14 C5 C6 5 25 30
Seminario B3 B9 B11 B13 C4 C5 C8 8 15 23
Lecturas A1 A3 B3 B4 B10 0 30 30
 
Atención personalizada 6 0 6
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado