Metodoloxías / probas Competencias Horas presenciais Horas non presenciais / traballo autónomo Horas totais
Simulación B2 B3 25 25 50
Seminario A1 A2 A3 10 0 10
Estudo de casos A1 A2 A3 25 20 45
Sesión maxistral A1 A3 25 20 45
 
Atención personalizada 0 0
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado