Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Se analizarán sentenzas dos tribunais e, especialmente, se resolverán problemas xurídicos plantexados en supostos de feito concretos (casos prácticos).
Discusión dirixida O profesor plantexará en clase un problema xurídico e se procurará chegar á solución do mesmo cas intervencións dos alumnos.
Sesión maxistral Exposición oral de cada unha das leccións que integran os contidos da asignatura, coa finalidade de transmitir coñecementos e facilitar a aprendizaxe.
Proba mixta Método de evaluación consistente nunha proba escrita (examen) que debe realizar individualmente cada alumno.
Proba de ensaio Ao longo do curso, cada certo tempo, os alumnos realizarán unha proba que terán que entregar ao profesor para a súa evaluación. A mesma servirá tamén para que os alumnos podan comprobar os seus avances na materia obxeto da asignatura.